You are here

WA PARA Training Camp

WA PARA Training Camp จัดระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ฝึกยิงธนูโลก การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีนักกีฬาจาก Singapore 5 คน และจากประเทศไทย 2 คน อบรมโดย Mr. Chong Yap Lee และ นายเลิศพร แก่นจันทร์

WA PARA Training Camp

01

WA PARA Training Camp

WA PARA Training Camp

 01