You are here

ตาราง และการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"

การประชุมคณะผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 (พศ.2555) "เชียงใหม่เกมส์" ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2555 ณ ห้องบ้านแสนตอง โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว

นายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ ได้ชี้แจงที่ประชุมว่า ตนและคณะได้ร่วมตรวจสนามแข่งขันที่ลานสังคีต-อ่างแก้วภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ประสานงานกับฝ่ายเทคนิคจังหวัด อ.พรชัย ศุภวิไล และนายกสมาคมฯ ในฐานะเป็นผู้แทนสมาคมฯ ได้แจ้งตารางการแข่งขันที่ประชุม ซึ่งเป็นที่ยอมรับถูกต้องดังต่อไปนี้

ตาราง และการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์" ตาราง และการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"

ตาราง และการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"

ตาราง และการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"

ตาราง และการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"

ตาราง และการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"

ตาราง และการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"

ตาราง และการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"

ตาราง และการประชุมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์"