You are here

ตารางการแข่งขัน/การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา (ครั้งที่ 3)

วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16:00 น. มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา ณ ศูนย์ฝึกสหพันธ์ยิงธนูโลก กกท. เพื่อการเตรียมตัวคัดเลือกตัวนักกีฬาครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2556 (4วัน) ให้มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และยังได้เลือกผู้ตัดสินที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญมาร่วมในครั้งนี้ด้วย

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา(ครั้งที่ 3)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา(ครั้งที่ 3)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา(ครั้งที่ 3)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา(ครั้งที่ 3)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา (ครั้งที่ 3)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา (ครั้งที่ 3)

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬา (ครั้งที่ 3)