You are here

พิธีลงนามความร่วมือกับ บริษัท เดนท์สุ

พิธีลงนามความร่วมมือโครงการพันธมิตรระหว่าง คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท เดนท์สุ มีเดีย (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

พิธีลงนามความร่วมือกับ บริษัท เดนท์สุ

พิธีลงนามความร่วมือกับ บริษัท เดนท์สุ

พิธีลงนามความร่วมือกับ บริษัท เดนท์สุ

พิธีลงนามความร่วมือกับ บริษัท เดนท์สุ