You are here

นายกสมาคมฯ ได้รับโล่รางวัล "พระกินรี"

นายกสมาคมฯ ได้รับโล่รางวัลเกียรติประวัติ "พระกินรี" จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท องคมนตรี เป็น บุคคลตัวอย่าง "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท" ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท)

นายกสมาคมฯ ได้รับโล่รางวัล "พระกินรี"

นายกสมาคมฯ ได้รับโล่รางวัล "พระกินรี"

นายกสมาคมฯ ได้รับโล่รางวัล "พระกินรี"

นายกสมาคมฯ ได้รับโล่รางวัล "พระกินรี"

นายกสมาคมฯ ได้รับโล่รางวัล "พระกินรี"

นายกสมาคมฯ ได้รับโล่รางวัล "พระกินรี"