You are here

การเปิดอบรมผู้ฝึกสอน Level 2

การเปิดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิงธนู Level 2 ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมรสสุคนธ์ กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานพิธีเปิดเป็น นาวาอากาศเอก พิฑูร เจริญยิ่ง ผู้บังคับกองบิน 5

การเปิดอบรมผู้ฝึกสอน Level 2

การเปิดอบรมผู้ฝึกสอน Level 2

การเปิดอบรมผู้ฝึกสอน Level 2

การเปิดอบรมผู้ฝึกสอน Level 2

การเปิดอบรมผู้ฝึกสอน Level 2

การเปิดอบรมผู้ฝึกสอน Level 2