You are here

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือน สิงหาคม

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสมาคมฯ นายกสมาคมได้มอบ โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้กับ นายวิทยา ทำว่อง

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือน สิงหาคม

 ประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือน สิงหาคม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือน สิงหาคม 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือน สิงหาคม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือน สิงหาคม 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร เดือน สิงหาคม