You are here

การประชุมแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา

สมาคมฯ ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีโครงการทุนอุปถัมภ์กีฬาเพื่อให้การสนับสนุนสมาคมกีฬา ที่มีแผนงานด้านกีฬามวลชน หรือกิจกรรมกีฬาที่สอดคล้องกับยุทศาสตร์การขับเคลื่อนสังคมในด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกับสมาคมกีฬาและผู้แทนองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซูเวอรินจ์ กรุงเทพ ถนนพระราม 9 กรุงเทพมหานคร

 การประชุมแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา

การประชุมแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา 

 การประชุมแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา

การประชุมแผนงานทุนอุปถัมภ์กีฬา