You are here

การนับคะเเนนการยิงในกีฬายิงธนู

เป้าธนูแบบใหญ่ใช้ในการแข่งขันระยะ 90, 70, 60 เมตร ส่วนแบบเล็กใช้ในการแข่งระยะ 50, 30 เมตร พิมพ์เป็นรูปวงกลมซ้อนเป็นชั้น ๆ มี 5 สีเรียงลำดับ ได้แก่ ขาว ดำ ฟ้า แดง และ เหลือง (Gold) แต่ละวงจะมีค่าคะแนนแตกต่างกัน ตามลำดับ

                สีขาว วงนอก 1 คะแนน วงใน 2 คะแนน 
                สีดำ วงนอก 3 คะแนน วงใน 4 คะแนน 
                สีฟ้า วงนอก 5 คะแนน วงใน 6 คะแนน 
                สีแดง วงนอก 7 คะแนน วงใน 8 คะแนน 
                สีเหลือง วงนอก 9 คะแนน วงใน 10  คะแนน 
                วงในสุดกึ่งกลางเป้า 10 คะแนน

การนับคะเเนนการยิงในกีฬายิงธนู