การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ตามที่ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กาหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น ในการนี้ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักกีฬาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

สามารถ Download: หนังสือเชิญ, ใบสมัคร, และระเบียบการแข่งขัน

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

1. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf

archery