การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ระเบียบวาระประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร ๒๕ ชั้น) การกีฬาแห่งประเทศไทย

Download: ระเบียบวาระประชุม
Download: หนังสือเชิญ

ประกาศระเบียบการเก็บตัวเพื่อเตรียมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 30

ประกาศระเบียบการเก็บตัวเพื่อเตรียมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 1-2-2562

Download: เอกสารประกาศ

archery