You are here

Level 3 Coaching Course 2016

การอบรม WA Level 3 Coaching Course ระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ฝึกสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก มีประเทศเข้าร่วม 6 ประเทศ คือ ซูดาน อิตาลี่ ภูฏาน UAE ศรีลังกา และไทย โดยมี Mr.Chong Yap Lee เป็นผู้ให้การอบรม

Level 3 Coaching Course

Level 3 Coaching Course

Level 3 Coaching Course

Level 3 Coaching Course