You are here

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

1. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 1) 14 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf
2. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v2.pdf
3. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 3) 31 ชนิดกีฬา ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v3.pdf
4. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ ๑) 14 ชนิดกีฬา https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport.pdf
5. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 2) 46 ชนิดกีฬา https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport2.pdf
6. เอกสารเผยแพร่และคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (ฉบับที่ 3) 31 ชนิดกีฬา https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport3.pdf
7. แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา “สปิริต” https://sports.mots.go.th/spirit/ และคู่มือการใช้งานการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_system.pdf
8.แพลตฟอร์มการลงทะเบียน "ไทยชนะ" https://www.xn--b3czh8ayeuf.com/
9. กดไลค์เพจ "สปิริต" เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/motsspirit/
SPORTS.MOTS.GO.TH
sports.mots.go.th