You are here

นายกสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ให้มารดาคุณเสริม ธรรมโอรส

นายกสมาคมฯ ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม ให้มารดาคุณเสริม ธรรมโอรส เจ้าหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ณ วัดเทพลีลา เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2554

 สวด01

สวด02