You are here

บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้บริจาคเงินให้สภากาชาดไทย ประจำปี 2555 จำนวนเงิน 100,000.- บาท (ตามใบอนุโมทนาบัตร)

ใบอนุโมทนาบัตร