You are here

การเจรจาต่อสัญญาว่าจ้างโค้ช Kim Sun Bin

การเจรจาต่อสัญญาว่าจ้างโค้ช Kim Sun Bin กับ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน อินชอบเกมส์ 2014 ณ เมือง Incheon ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2554

Incheon