You are here

เชิญคุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้เรียนเชิญคุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ เลขานุการประจำประธานองคมนตรี มาเป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ เพื่อให้คำแนะนำ และปรึกษาในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557

เชิญคุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

เชิญคุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

เชิญคุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

เชิญคุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

เชิญคุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ

เชิญคุณนฤเทพ สิทธิชาญคุณะ เป็นที่ปรึกษาสมาคมฯ