You are here

การคัดเลือกนักกีฬาร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 36

การคัดเลือกนักกีฬายิงธนู 16 คน เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 36 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ดังในประกาศต่อไปนี้

การคัดเลือกนักกีฬาร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 36

01

การคัดเลือกนักกีฬาร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 36

การคัดเลือกนักกีฬาร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ 36

สหพันธ์ กีฬายิงธนูแห่งเอเชีย

01

ผลการแข่งขัน

01

result

result

result

result

result