You are here

WA Level 1 Coaching Course

การอบรมผู้ฝึกสอนจาก WA "WA Level 1 Coaching Course" จากวันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2558 มีผู้ฝึกสอนเข้าร่วมจากประเทศ เกาหลีเหนือ 2 คน ปากีสถาน 2 คน ฟิลิปปินส์ 2 คน อิรัก 1 คน ไทย 4 คน รวมทั้งหมด 11 คน

WA Level 1 Coaching Course

WA Level 1 Coaching CourseWA Level 1 Coaching Course

WA Level 1 Coaching Course