You are here

WA Coaching Course Level 2

World Archery Coaching Course Level 2 ระหว่างวันที่ 3-9 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิงธนูโลก กกท. มีผู้สมัครเข้าอบรม จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ภูฏาน 2 คน สหราชอาณาจักร 1 คน ศรีลังกา 1 คน และ ซูดาน 1 คน การที่มีผู้อบรมน้อยเนื่องจาก WA มีกฎว่าผู้เข้าอบรมต้องผ่านการอบรม WA Coaching Course Level 1 มาอย่างน้อย 1 ปี จึงสามารถเข้าอบรม Level 2 ได้

WA Coaching Course Level 2

WA Coaching Course Level 2

WA Coaching Course Level 2

WA Coaching Course Level 2

WA Coaching Course Level 2

WA Coaching Course Level 2

WA Coaching Course Level 2

WA Coaching Course Level 2

WA Coaching Course Level 2

WA Coaching Course Level 2