You are here

WA Compound Training Camp 2015 Oct

WA ให้จัดอบรม WA Compound Training Camp ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก และสนามยิงธนูหัวหมาก มีผู้สมัครเข้าอบรม 5 คนจาก ประเทศ Australia 1 คน, Sri Lanka 1 คน และ Nepal 3 คน

WA Compound Training Camp 2015 Oct

WA Compound Training Camp 2015 Oct