You are here

การฝึกซ้อมที่ ลพบุรี ของนักกีฬาทีมชาติ

การส่งนักกีฬาทีมชาติ 16 คนไปทำการฝึกซ้อม ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 19-26 พฤศจิกายน 2556 เพื่อให้นักกีฬาฝึกในสนามที่มีลมพัดแรง

การฝึกซ้อมที่ ลพบุรี ของนักกีฬาทีมชาติ

การฝึกซ้อมที่ ลพบุรี ของนักกีฬาทีมชาติ

การฝึกซ้อมที่ ลพบุรี ของนักกีฬาทีมชาติ

การฝึกซ้อมที่ ลพบุรี ของนักกีฬาทีมชาติ

01

01