You are here

World Archery Coaching Course Level I

World Archery Coaching Course Level I from April 22-28, 2013 มี 10 ประเทศ จำนวน 15 คน เข้าร่วมการอบรม โดยมีโค้ช Kim Sun Bin เป็นผู้ฝึกสอน และคุณคมพัชร์ ธนยุทธ์ภัคดี เป็นผู้ช่วย และ Mr. Pascal COLMAIRS เป็นผู้ควบคุมจาก W.A. ใช้ห้องประชุม W.A. เป็นที่อบรม และสนามยิงธนูหัวหมากเป็นที่ฝึกกลางแจ้ง

World Archery Coaching Course Level I

World Archery Coaching Course Level I

World Archery Coaching Course Level I

World Archery Coaching Course Level I

World Archery Coaching Course Level I