You are here

2012 AAF Joint Training Program

ในวันที่ 21-26 ธันวาคม 2555 สหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเซีย ได้มอบความไว้วางใจให้กับนายสงวน โฆษะวินทะ ในฐานะเป็น First Vice President ช่วยจัดการอบรมในรายการ "2012 Joint Training Program" ณ กรุงเทพฯ ให้ประเทศที่สนใจและมีเวลาพอมาเข้า Camp ตามกำหนดได้ประเทศละ  8 คน ประกอบด้วยนักกีฬา 6 คน และผู้ฝึกสอน 2 คน ให้ความช่วยเหลือ เรื่องที่พัก อาหาร ตามหนังสื่อเชิญที่ได้แนบมา

2012 AAF Joint Training Program

2012 AAF Joint Training Program

2012 AAF Joint Training Program

2012 AAF Joint Training Program

01

 First Vice President