You are here

World Archery Congress 2015

นายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะ เป็นรองประธานสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก ได้เดินทางไปร่วมประชุม World Archery Congress ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม Crowne Plaza มี 99 ประเทศเข้าร่วมประชุม

World Archery Congress 2015

World Archery Congress 2015

World Archery Congress 2015

World Archery Congress 2015

 World Archery Congress 2015

 World Archery Congress 2015

 World Archery Congress 2015

 World Archery Congress 2015