You are here

นายสงวน โฆษะวินทะได้รับรางวัล "สิงห์ทอง"

ในงานประทานรางวัลธรรมมาภิบาล "สิงห์ทอง" นายกสมาคมฯ นายสงวน โฆษะวินทะได้รับรางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2556 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ประทาน โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีมอบ  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต

งานประทานรางวัลธรรมมาภิบาล "สิงห์ทอง"

AGP

AGP

AGP