You are here

ประกาศคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “First Asian Archery Grand Prix 2012”

ด้วยสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์กีฬายิงธนูแห่งเอเชีย (AAF) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ ๓๔ (First Asian Archery Grand Prix 2012) ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น

        ในการนี้ สมาคมฯ ได้กำหนดวันคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงธนูชิงชนะเลิศนานาชาติ ครั้งที่ ๓๔ ในวันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สนามยิงธนูหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

       ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกตัวได้พิจารณาคะแนนสูงสุดของนักกีฬาคันธนู Recurve และคันธนู Compound ทั้งชายและหญิงประเภทละ ๔ คน นักกีฬา Recurve แข่งขันในระยะ ๗๐ เมตร ๔ รอบ และนักกีฬา Compound แข่งขันในระยะ ๕๐ เมตร ๔ รอบ ค่าสมัครลงแข่งขันคนละ ๒๐๐.-บาท 

         จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดยืนยันการเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกตัวเป็นตัวแทนสมาคม ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ โทรสาร ๐๒-๗๑๙๒๗๗๗

ประกาศคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “First Asian Archery Grand Prix 2012”

01