You are here

WA Executive Board Meeting

วันที่ 23 กรกฏาคม 2558 เวลา 9:00 - 12:00น. ณ ชั้น 23 ของโรงแรม Bella Sky กรุง Copenhagen ได้มีการจัดการประชุม World Archery Executive Board Meeting โดยมีผู้เข้าประชุม 15 คน

WA Executive Board Meeting

WA Executive Board Meeting

WA Executive Board Meeting

WA Executive Board Meeting