You are here

รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00น. นายสงวน โฆษะวินทะ ได้ถูกเชิญเข้ารับรางวัล "คนไทยตัวอย่าง"  และ รางวัล "หงส์ทอง" โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดีต้นแบบคนดี ใต้ร่มหระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพระราม 6 พญาไท กรุงเทพฯ โดยหม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขาณุการ ในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง

รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง

รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง

รับรางวัลคนไทยตัวอย่าง