You are here

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมชุดปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมชุดปัจจุบัน

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมชุดปัจจุบัน

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ (เดิม)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมชุดปัจจุบัน

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๓ (เดิม)

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร สมาคมชุดปัจจุบัน

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖

 

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

1

พลเอกอาชวินทร์

เศวตเศรนี

ประธานที่ปรึกษา

2

พลเรือเอกอภิวัฒน์

ศรีวรรธนะ

ที่ปรึกษา

3

นพ.วารินทร์

ตัณฑ์ศุภศิริ

ที่ปรึกษา

4

นายวิจิตร

สิทธินาวิน

ที่ปรึกษา

5

นายพินิจ

สิทธินาวิน

ที่ปรึกษา

6

นายสงวน

โฆษะวินทะ

นายกสมาคม

7

พันเอก(พ)นริศ

รมยานนท์

อุปนายกฝ่ายเทคนิค

8

พลเอกพงษ์ศิริ

เศวตเศรนี

อุปนายกฝ่ายบริหาร

9

พล.ต.ต.อิทธิพล

พิริยะภิญโญ

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

10

นายธนา

พุฒรังษี

อุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์

11

รศ.ดร.สุพิตร

สมาหิโต

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

12

นายณรงค์ศักดิ์

พุทธพรมงคล

อุปนายกฝ่ายหารายได้

13

นายไพโรจน์

สุขสุดประเสริฐ

อุปนายกฝ่ายการเงิน

14

นายสรรพงษ์

บำเพ็ญสันติ

เลขาธิการ

15

นายสมชัย

อัศวสันติ

รองเลขาธิการ

16

นายแถลงไข

วินทุพราหมณกุล

เหรัญญิก

17

นายประเสริฐ

ขันทอง

นายทะเบียน

18

นายยงยุทธ

ตันสาลี

ประชาสัมพันธ์

19

ว่าที่ร้อยตรี ทวี

ศรีสุวรรณ์

ปฏิคม

20

นายสุชาติ

ศรีอินทราวานิช

กรรมการ

21

นายพิษณุ

บุญประสิทธิ์

กรรมการ

22

นายฐาพล

เจริญราชภักดี

กรรมการ

23

นายคมพัชร์

ธนวิยุทธ์ภัคดี

กรรมการ

24

นายชฏิล

วรรณคำลือ

กรรมการ

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด