You are here

นายธนา พุฒรังษี

นายธนา พุฒรังษี

อุปนายกฝ่ายสิทธิประโยชน์  
นายธนา พุฒรังษี อายุ 55 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรม

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Director Certification Program (DCP) จาก IOD
 • Financial Statement for Directors (FSD) จาก IOD

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • 2535-2538: หัวหน้ากองปฏิบัติการสถานีไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง กฟผ.
 • 2538-2540: หัวหน้ากองบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง กฟผ.
 • 2540-2546: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า - ปฏิบัติการ กฟผ.
 • 2546-2551: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ.
 • 2551-2553: ผู้ช่วยผู้ว่าการปฏิบัติการระบบส่ง กฟผ.
 • ปัจจุบัน: รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน 
  - ไม่มี -
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น 
  - ไม่มี
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
  - รองผู้ว่าการระบบส่ง กฟผ. 
  - กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)