You are here

รายชื่อผู้ตัดสิน ชุดปัจจุบัน

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับนานาชาติ

1.      นายสงวน โฆษะวินทะ  
2.      นายวิบูลนันท์ เกตุนุติ  
3.      นายสมศักดิ์ แสงเป่า พ.ศ.2541-2555

 

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับเอเชีย             ปีที่ผ่านการอบรบ

1.    นายแถลงไข วินทุพราหมณกุล พ.ศ.2543
2.    หม่อมราชวงศ์ บรรจง โตษณีย์ พ.ศ.2543
3.    นายกล ภาคสุวรรณ พ.ศ.2543
4.    ว่าที่ร้อยตรี ทวี ศรีสุวรรณ์ พ.ศ.2543
5.    นายเลิศพร แก่นจันทร์ พ.ศ.2543
6.    นางสาวอุบลรัตน์ ชูเกียรติคุณ พ.ศ.2543
7.    นายพิเชฐ อนันต์ประกฤติ พ.ศ.2543
8.    นายศรัณย์ กฤษณาธรรมกุล พ.ศ.2543
9.    นายสมศักดิ์ รุณรงค์ พ.ศ.2543
10.  นายสรชัช อำมฤคขจร พ.ศ.2543
11.  นายสราพันธ์ ถาพรพาสี พ.ศ.2543
12.  นายวันชัย ละออเอี่ยม พ.ศ.2543
13.  นายทนง ชุ่มชื่น พ.ศ.2543
14.  นางสาวไอลดา ขุนรัตน์ พ.ศ.2543
15.  นางกัลยา วรรณคำลือ พ.ศ.2543
16.  นางวรรณศรี แสวงผล พ.ศ.2543
17.  นางอุมาพร คงอุไร พ.ศ.2543
18.  นายพรชัย ศุภวิไล พ.ศ.2545
19.  นายชัยยนต์ เขาแก้ว พ.ศ.2545
20.  นางสาวเจนจิรา เกิดประสพ พ.ศ.2551
21.  นายสุทธิพงศ์ พุทธพรมงคล พ.ศ.2551
22.  จ่าสิบตำรวจ ประวิต พลจังหรีด พ.ศ.2551
23.  นางสาวรำไพพรรณ ศรีทิพงศ์ พ.ศ.2553
24.  นายยงยุทธ ตันสาลี พ.ศ.2553
25.  นายคมพัชร์ ธนวิยุทธ์ภัคดี พ.ศ.2554
26.  นายธัญวัจน์ กลั่นฤทธิ์ พ.ศ.2554
27.  นายฐาพล เจริญราชภักดี พ.ศ.2554
28.  นายวรพจน์ ด้วงเจริญ พ.ศ.2562
29.  นายชฎิล วรรณคำลือ พ.ศ.2562
30.  นายอัครวัต ท้าวขว้าง พ.ศ.2562

 

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2 พ.ศ.2563

 1. นายทรงวุฒิ                สายสวัสดิ์
 2. นายมนตรี                  ไชยมานนท์
 3. นายเกียรติภูมิ             สุขถาวร
 4. นายวีระเกียรติ            ตันตราภรณ์
 5. นายประเสริฐ              จันตุ๋ย
 6. นายอนิวรรต               ทองศิริ
 7. นายอัครอม                ตอแลหม๊ะ
 8. นายซูเบร์                   บินเจ๊ะเลาะ
 9. นายบูคอรี                  ยีหะมะ
 10. นายซัมรี                    ดอเลาะ
 11. นายนิเวท                  จันทวงษ์
 12. พันจ่าเอก อภิรักษ์         นิยมดี
 13. นางแรงใจ                  เจนกำกับกิจ
 14. นางสรัญญา                ธัญญพันธุ์
 15. นายฮัมดี                   ยีมิง
 16. นายพีระเดช               ประทุมสุวรรณ
 17. นายสิทธิศักดิ์              วงค์เกสร
 18. นายอนุชา                  เสวะโก
 19. นายจิรัฎฐ์                  อาจสาลี
 20. นางสาวจีราวรรณ         พรมจันทร์

 

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2 พ.ศ.2562

 1. นางสาวชนันพัฒน์         สวัสดิวงษ์
 2. นางวลิศรา                 วงษ์สันต์
 3. นางสาววรกมล            วงษ์สันต์
 4. นางสาวจีราวรรณ         พรมจันทร์
 5. นายจิรัฎฐ์                  อาจสาลี
 6. นายแดนชัย                ชายศิลป์
 7. นายทรงวุฒิ                สายสวัสดิ์
 8. นายมูฮำหมัด              แดงสาและ
 9. นายนัสรีณ                 แดงสาและ
 10. นายนิฮัมดาน              ดอเลาะ
 11. นายพิพัฒน์                ตลับแก้ว
 12. นายมนัสชาคริต           มนัสตระกูล
 13. นายพีระเดช               ประทุมสุวรรณ
 14. นายบุญเหลือ              ขันติวีรธรรม
 15. นายอัครวัต                ท้าวขว้าง
 16. นางสาวอรุโณทัย          กองแก้วใจ
 17. นายอนุตร                  ฉัตรศิริกุล
 18. นายเกรียงศักดิ์            สมบัตินันท
 19. นายภัทระ                  นวพันธุ์
 20. นางสาวนารีรัตน์          ประคุณคงชัย
 21. นายภาณุพงศ์              ตาลา
 22. นางสาวปิยะมาศ          พุทธา
 23. นางสาวปิยะนัฐ            รัฐประทาน
 24. นายศรัณยู                 เกสรบัว
 25. นางสาวนันท์ณรัณ        ไชยรุ่งเรือง
 26. นางสาวศรสวรรค์        มะโนวงค์
 27. นายธนกร                  มณีสีทอง
 28. นายอัครวัต                ท้าวขว้าง
 29. นายสิรวิชญ์                ปิยะวงศ์ไพบูลย์
 30. นายสุกิจ                    ปินทาวงค์
 31. นายพัชรพล                อุ่นอุรา
 32. นางสาวรัชตวรรณ        ปัญญา
 33. นายณัฐวุฒิ                 วงค์ตา
 34. นางสาวพิมพ์นารา        แก้วหล้า
 35. นางสาวพศิกา             เทพเสน
 36. นางสาวทิฆัมพร           ปริยวาทีพร
 37. นางสาวณัฐกานต์          หฤทวรรธน์กุล
 38. นายชลิต                   ลุงต๊ะ
 39. นายณัฐชนน               มูลคำ
 40. นางสาวกลัยวรรธน์       พลูสวัสดิ์
 41. นายวิรัช                    บุญญกามะ
 42. นางสาวจิตติมา            โพธิสอน
 43. นางสาวภัทรนันท์          เวศโกศล
 44. นางสาวเนตรชนก         ยาณะแก้ว
 45. นายจิตบุณย์                อาจหาญ
 46. นางสาวปรัษฐา            วรรธนะภูติ
 47. นายธารินทร์               ภิญโญคา

 

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 2 พ.ศ.2561

 1. นายสมชาย                 เขียวศิริ
 2. ว่าที่ร้อยตรี ทวี             ศรีสุวรรณ์
 3. นายพีระเดช                ประทุมสุวรรณ
 4. นายภูมิภัทร์                วรรณุสิทธิ์
 5. นายทัตกมล                แสงทองศรีกมล
 6. นางสาวนริศรา             คุณหิรัญไชโย
 7. นางสาวเบญจ์              บวรนนทกมล
 8. นางสาวสินีนาถ            เริ่มลาวรรณ
 9. เรือโท พิษณุพล            นิพันธ์ประศาสน์
 10. นายสมพร                  พุทธิชัยกุล
 11. นายประเสริฐ              จันตุ๋ย
 12. นายอัครวัต                 ท้าวขว้าง
 13. นายจักร์ณนัฎฐ์             สิทธิไกร

 

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 1 พ.ศ.2561

 1. นายภูมิภัทร์                วรรณุสิทธิ์
 2. นายอติเทพ                 วิชาญ
 3. นายอานุภาพ               ไชยพิพัฒน์
 4. นางสาวเบญทิวา           สุรศาสตร์พิศาล
 5. นางสาวเบญจ์              บวรนนทกมล
 6. นางสาวสินีนาถ            เริ่มลาวรรณ
 7. นายพีระเดช                ประทุมสุวรรณ
 8. นางสาวนริศรา             คุณหิรัญไชโย

 

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 1 พ.ศ.2560

 1. นางสาวศศิวิมล          บึงกระเสริม
 2. นางสาวจันจิรา          เล็กกำพุช
 3. นายอนาวิน              เล็กกำพุช
 4. นางสาวอุบล             เพชรสิงห์
 5. นางสาวอรวรรณ        พันธุ์ภัครินทร์
 6. นายนิเวท                 จันทวงษ์
 7. นายพิษณุพล             นิพันธ์ประศาสน์
 8. พันจ่าเอก อภิรักษ์       นิยมดี
 9. นายยงยุทธ               ตันสาลี
 10. ว่าที่ร้อยตรี จิรายุทธ    ลีลาน้อย
 11. นายใหม่                  มีราศี
 12. นายนัฐนนท์              จันทา
 13. นายณัชพล               แสงโพธิ์
 14. นายธนกร                มณีสีทอง
 15. นายอนุตร                ฉัตรศิริกุล
 16. นางสาวอุษา             ด้วงสโมสร
 17. นายมงคล                ศัพทนาวิน
 18. นายพิพัฒน์               ตลับแก้ว

 

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 1 พ.ศ.2559

 1. นางสาวอุบล               เพชรสิงห์                  
 2. นางสาวอรวรรณ           พันธุ์ภัครินทร์             
 3. เรือตรี พิษณุพล            นิพันธ์ประศาสน์          
 4. ว่าที่ร้อยตรี จิรายุทธ      ลีลาน้อย                   
 5. นายนัฐนนท์                จันทา                      
 6. นายใหม่                    มีราศี                      
 7. นายมงคล                  กันทะหลั่น                
 8. นายนนท์                   สัจจะนรพันธ์              
 9. นายยุทธนา                 มยะกุล                     
 10. นายวิชัย                    วิไลงาม                    
 11. นายสมบูรณ์                เหมือนจันทร์              
 12. นายยุทธนันท์              ชีวะเจริญ                  
 13. นายศุภากร                 อินต๊ะพันธ์                 
 14. นายสุรศักดิ์                 จอมอินตา                 
 15. นายสุชาติ                  เทิดนาไพร                
 16. นายอติเทพ                 วิชาญ                      
 17. นางสาววราพร             พรมมี                      
 18. นางสาวนันธินี              แจ้ห่มเครือ                
 19. นางสาวอมรพรรณ        เพลิดเพลิน                
 20. นางสาวพรภวิษย์          ประแจ้                     
 21. นางสาวสุกัญญา           บัวเย็น                     

 

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 1 พ.ศ.2558

 1. นายพิพัฒน์                           ตลับแก้ว                   
 2. นายอนิวรรต                         ทองศิริ
 3. นาวาโท ประมุข                     สุวรรณประทีป
 4. นาวาตรี ชาย                         อมรมงคล
 5. นายวัชรกัญจน์                       หอทอง
 6. เรือตรี ขจร                           ฤาเดช
 7. พันจ่าเอิก อภิรักษ์                   นิยมดี
 8. พันจ่าเอก สมุทร                     พงษ์พิทักษ์
 9. พันจ่าเอก ศักดิ์ชัย                   เจนกำกับกิจ
 10. นายเฉลิมชัย                          ก้อนนาค
 11. นางสาวอุษา                          ด้วงสโมสร
 12. นางสาวศิริลักษ์                      สุขสมร
 13. นางวาสนา                           คูทวีทรัพย์
 14. นางปราณี                            ทองแผ่น
 15. สิบเอก ขวัญ                          เกษแก้ว
 16. สิบเอก ธนบูรณ์                     มีสันเทียะ
 17. นายเกรียงศักดิ์                       โพธิภักดิ์
 18. พันจ่าเอก สุทิน                      ทองแม้น
 19. เรือตรี สุมิตร                         มะธิปะโน
 20. จ่าเอก ดำรงศักดิ์                     วิมรจันทร์
 21. จ่าเอก เอกพันธ์                      กันรัมย์
 22. เรือเอก นิเวท                         จันทวงษ์
 23. พันจ่าโท เกษม                       ประกอบกสิกรรม
 24. พัรจ่าตรี ยศพล                      ปิ่นฟ้า
 25. นายเจษฎาภรณ์                     มิ่งเชื้อ
 26. จ่าเอก สุเทพ                         คชเกตุ
 27. นายบุศรินทร์                        สังขศิริ
 28. จ่าเอก ประวิทย์                     รุนพงษ์
 29. พันจ่าเอก ชูชีพ                       นรแสน
 30. พันจ่าเอก ศักดิ์ชัย                   ประสมทรัพย์
 31. พันจ่าเอก ชัยสิทธิ์                   สารรัตน์

 

รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนูระดับชาติ Level 1 พ.ศ.2557

 1. นายมนตรี                             ตาดี
 2. นายณัฏฐ์พัชร์                         ธรรมศักดิ์
 3. นายอนิวรรต                           ทองศิริ
 4. นายพิพัฒน์                            ตลับแก้ว                  
 5. นายปกรณ์                             สุกะริจิ
 6. นายยงยุทธ                            ตันสาลี
 7. นางสาวนันทิยา                       มณีรัตนสุภร
 8. นายเฉลิมเกียรติ                       บรรเรียนกิจ
 9. นางสาวอรวรรณ                      กาติน
 10. พันจ่าอากาศเอก ไกรสุรนาท        ชาติท่าค้อ
 11. นายเจษฎา                             จันทร
 12. นายภัคพงศ์                            ไชยวงศ์แก้ว
 13. นายดุษฎี                               ภิระบรรณ
 14. นายทวีศิลป์                           ปวงมาทา
 15. นายวัชรกัญจน์                        หอทอง
 16. นายจิรวัฒน์                            เทพอินทร์
 17. นายชัยณรงค์                          ปาริชาติบริรักษ์
 18. นายคมกริช                            ทองเงิน
 19. นาวาโท พิเดช                         บุตรสุด
 20. จ่าเอก สุเทพ                           คชเกตุ
 21. พันจ่าเอก อภิรักษ์                     นิยมดี
 22. นาวาตรี ชาย                          อมรมงคล
 23. นางสาวประภัสสร                    ม่วงสาม
 24. นายเฉลิมชัย                           ก้อนนาค
 25. นางสาวนาฎยา                        เหล่ากาวี
 26. นายสมพร                             พุทธิชัยกุล
 27. นางสาวดารุณี                         รุ่งเรือง
 28. นางสาวศุภัษนันท์                     ประเสริฐ
 29. นางจงกล                              พุทธิชัยกุล
 30. นายชวาล                              จิตติเดชารักษ์
 31. นายวีรวัฒน์                            อัมพุธ
 32. นายอัศนี                               ยาวิชัย
 33. นายราชินทร์                          เผ่าอ้าย
 34. ว่าที่เรือตรี อภิสิทธิ์                    ชัยมัง
 35. นายอนุตร                              ฉัตรศิริกุล
 36. นายณัฐวุฒิ                             วงค์ตา
 37. นายอาคม                              ปันน้อย
 38. นายชฎิล                               วรรณคำลือ
 39. นางสาวลลิตา                         เทพวีระพงศ์
 40. นายธนะโชค                           สันต์สวัสดิ์
 41. นายธนกร                              มณีสีทอง
 42. นายวรรณศักดิ์                        สีฝั้น
 43. นายพงศกรณ์                          วันหมื่น
 44. นายอนุชา                              ศรีรุ่งเรือง
 45. นายจิตติ                               แก่นทองหลาง
 46. นายฤทธีกร                            หงษ์ทอง
 47. นายคมสันต์                           น้อยเทพ
 48. จ่าอากาศตรี พงศธร                  ทับทิมใส
 49. เรืออากาศตรี สมควร                 มีสุขขี
 50. นางสาวโสภิณธิดา                    พิมพ์น้อย
 51. นางสาวภัคจิรา                        กับเป็ง
 52. นายรณกฤต                           ลิมปิชาติ