You are here

การให้ความช่วยเหลือในการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

การให้ความช่วยเหลือในการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27 ณ กรุงเนปีดอ (Naypyidaw) ประเทศพม่า โดยมีรัฐมนตรีกีฬาและประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศเมียนมาร์ มาประชุมกับคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในการทำ MOU ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 เวลา 10:00 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ

 การให้ความช่วยเหลือในการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27การให้ความช่วยเหลือในการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

การให้ความช่วยเหลือในการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

การให้ความช่วยเหลือในการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

การให้ความช่วยเหลือในการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

การให้ความช่วยเหลือในการจัดกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 27

01

02

03