You are here

ประชุมสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

คุณสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการโอลิมปิคฯ ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566

ประชุมสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

ประชุมสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

ประชุมสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

ประชุมสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

ประชุมสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

ประชุมสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

ประชุมสหพันธ์กีฬาซีเกมส์