You are here

จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรกีฬาทางด้านผู้ตัดสิน กีฬายิงธนู ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565 ณ จังหวัด กาญจนบุรี สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนพัฒนากีฬาชาติ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากทั่วประเทศ จำนวน 51 คน

จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2

จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับ 2