You are here

ร่วมประชุมหารือจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูใน SEA Games ครั้งที่ 32

นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย คุณสงวน โฆษะวินทะ คุณวัต จำเริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว กัมพูชา ดาโต๊ะ ซรี ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ,ศ. นพ. วารินทร์ ตัณฑฺ์ศุภศิริ และคุณณัฏฐ์พัชร์ ธรรมศักดิ์ ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู ใน SEA Games ครั้งที่ 32 ณ ประเทศกัมพูชา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น. ณ โรงแรมอโนมา

ร่วมประชุมเพื่อจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู ใน SEA Games ครั้งที่ 32

ร่วมประชุมเพื่อจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู ใน SEA Games ครั้งที่ 32

ร่วมประชุมเพื่อจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู ใน SEA Games ครั้งที่ 32

ร่วมประชุมเพื่อจัดการแข่งขันกีฬายิงธนู ใน SEA Games ครั้งที่ 32