You are here

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ตามที่ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยได้กาหนดวันแข่งขันกีฬายิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจาปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2565 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย นั้น

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ในการนี้ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักกีฬาในสังกัดของท่านเข้าร่วมการแข่งขันตามระเบียบการแข่งขันที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

ค่าสมัครแข่งขัน
สมาคมฯ เก็บค่าสมัครลงแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย คนละ 700 บาท ต่อ ประเภทการแข่งขัน

วิธีการรับสมัคร
ส่งใบสมัครได้ที่สานักงานสมาคมฯ, โทรสาร 0 2719 2777, LINE: ชิงแชมป์ประเทศไทย 2565
Email : Ma.ploy@hotmail.com, (ขอชื่อผู้เข้าแข่งขันเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย)

ผู้ที่สมัครเข้าแข่งขันต้องโอน/ชาระเงินให้เสร็จสิ้น ก่อนเวลา 16.00 น. วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 หากเกินเวลาที่กาหนดต้องเสียค่าปรับคนละ 200 บาท /ประเภทการแข่งขัน

อนุญาตให้เฉพาะนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในรอบนั้นๆ เข้าสนามแข่งขัน และนักกีฬาต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามแข่งขัน ยกเว้นในขณะทาการยิงเท่านั้น

 

สามารถ Download: หนังสือเชิญ, ใบสมัคร, และระเบียบการแข่งขัน

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565