You are here

การประชุมคณะกรรมการคัดลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ซีเกมส์ - เอเชี่ยนเกมส์ 1/2565

การประชุม คณะกรรมการคัดลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ส่งไปร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 1/2565 วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 10:00 น. (ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom VDO Conference)

การประชุมคณะกรรมการคัดลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ซีเกมส์ - เอเชี่ยนเกมส์ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการคัดลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ซีเกมส์ - เอเชี่ยนเกมส์ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการคัดลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ซีเกมส์ - เอเชี่ยนเกมส์ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการคัดลือกชนิดกีฬา นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ประจำทีม ซีเกมส์ - เอเชี่ยนเกมส์ 1/2565