You are here

การแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2564

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2564 ณ สนามยิงธนูหัวหมาก ในบริเวณของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมีสังกัดต่างๆ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  115  สังกัด นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 323 คน แบ่งเป็น 

  • นักกีฬาหญิง จำนวน 112 คน 
  • นักกีฬาชาย จำนวน 211 คน

สามารถ Download ผลการแข่งขัน

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565

ใบสมัครและระเบียบการแข่งขันยิงธนูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย 2565