You are here

ประธานโอลิมปิกไทยมอบดอกไม้แสดงความยินดี คุณสงวนได้ตำแหน่ง World Archery Honorary Vice President for life

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดี คุณสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้รับตำแหน่ง World Archery "Honorary Vice President for Life" จากสหพันธ์กีฬายิงธนูโลก (WA) ในการประชุมสมัชชาใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ที่ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา

ประธานโอลิมปิกไทยมอบดอกไม้แสดงความยินดี คุณสงวนได้ตำแหน่ง World Archery Honorary Vice President

ประธานโอลิมปิกไทยมอบดอกไม้แสดงความยินดี คุณสงวนได้ตำแหน่ง World Archery Honorary Vice President

ประธานโอลิมปิกไทยมอบดอกไม้แสดงความยินดี คุณสงวนได้ตำแหน่ง World Archery Honorary Vice President

ประธานโอลิมปิกไทยมอบดอกไม้แสดงความยินดี คุณสงวนได้ตำแหน่ง World Archery Honorary Vice President

ประธานโอลิมปิกไทยมอบดอกไม้แสดงความยินดี คุณสงวนได้ตำแหน่ง World Archery Honorary Vice President