You are here

ประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ

เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:00 น. ท่านนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้มีการนัดประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โดยทาง สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย 

  • นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมฯ
  • นายไมตรี คงเรือง เลขาธิการและประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
  • พันเอก ประยุทธ์ นิรมิตรานนท์ นายกสมาคมยิงธนูคนพิการไทย

เข้าพบ นายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงความร่วมมือระหว่างสองสมาคม คือสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย และ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อการพัฒนานักกีฬายิงธนูคนพิการในประเทศ และการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายิงธนูคนพิการในระดับนานาชาติในอนาคตอันใกล้

ประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ

ประชุมหารือความร่วมมือกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ