You are here

Navy Archery Open 9th

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  นาวาเอก วโรดม เจียรกุล ผู้บังคับการกรมต่อสู้อากาศยานที่ ๒ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ให้การต้อนรับนายสงวน โฆษะวินทะ นายกสมาคมสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยและเป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัล การแข่งขันกีฬายิงธนู เนวีอะเชอรี่ โอเพ่น ครั้งที่ ๙ (Navy Archery Open 9th) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หาดนภาธาราภิรมย์ กองการบินทหารเรือ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน ๓๑๔ คน ในการนี้ สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนบุคลากรของสมาคมฯ เป็นกรรมการ ผู้ตัดสินกีฬายิงธนู รายการ Navy Open ครั้งที่ ๙ รายชื่อผู้ตัดสินกีฬายิงธนูดังนี้

รายชื่อผู้ตัดสินยิงธนู จากสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย จำนวน ๗ ท่าน

 1. ว่าที่ร้อยตรี ทวี ศรีสุวรรณ์
 2. นายเลิศพร แก่นจันทร์
 3. นางสาวอุบลรัตน์ ชูเกียรติคุณ
 4. นายสมชาย เขียวศิริ
 5. นาวาโท นิเวท จันทวงษ์
 6. นางสาวนริศรา คุณหิรัญไชโย
 7. นายแดนชั ชายศิลป์

รายชื่อผู้ตัดสินสบทบ จำนวน ๑๒ ท่าน

 1. น.อ.ประมุข สุวรรณประทีป
 2. น.ท.ชาย อมรมงคล
 3. ร.อ.พรพิรุณ อ่วมเนตร
 4. ว่าที่ ร.อ.ขจร ฤาเดช
 5. ร.ต.สมุทร พงษ์พิทักษ์
 6. พ.จ.อ.ศักดิ์ชัย เจนกำกับกิจ
 7. พ.จ.อ.อภิรักษ์ นิยมดี
 8. จ.อ.ดำรงค์ศักดิ์ วิมรจันทร์
 9. ดร.วัชรกัญจน์ หอทอง
 10. นายอัครวัต ท้าวขว้าง
 11. นายอนิวรรต ทองศิริ
 12. นางแรงใจ เจนกำกับกิจ

Navy Archery Open 9th

Navy Archery Open 9th

Navy Archery Open 9th

Navy Archery Open 9th

Navy Archery Open 9th

Navy Archery Open 9th

Navy Archery Open 9th

Navy Archery Open 9th

Navy Archery Open 9th