You are here

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล ด้านนักกีฬาดีเด่น วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น

การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้รับรางวัลนักกีฬาดีเด่น