You are here

การประชุมเตรียมคัดเลือกตัวนักกีฬา ปี 2564

การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 เพื่อเตรียมการคัดเลือกตัวนักกีฬา สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมส่งในการแข่งขันในปี 2564

การประชุมเตรียมคัดเลือกตัวนักกีฬา ปี 2564

การประชุมเตรียมคัดเลือกตัวนักกีฬา ปี 2564

การประชุมเตรียมคัดเลือกตัวนักกีฬา ปี 2564

การประชุมเตรียมคัดเลือกตัวนักกีฬา ปี 2564