You are here

2020 WAA On-lineCoaching and Techinical Seminar

เมื่อวันที่ 4, 6, 11, 13 สิงหาคม 2563 World Archery Asia จัดการอบรม ออนไลด์ ในเรื่อง 2020 WAA On-lineCoaching and Techinical Seminar สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทนเข้าอบรม 2 ท่าน และได้รับประกาศณียบัตร รับรองทั้งสองท่าน

  • Mr. Worapoth Doungcharern
  • Mr. Siripong Wongsirijinda

โดยทั้ง 2 ท่านได้รับมอบใบประกาศนียบัตร  ผู้ผ่านการอบรม ผู้ฝึกสอน World Archery Asia เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย

2020 WAA On-lineCoaching and Techinical Seminar

2020 WAA On-lineCoaching and Techinical Seminar

2020 WAA On-lineCoaching and Techinical Seminar

2020 WAA On-lineCoaching and Techinical Seminar

2020 WAA On-lineCoaching and Techinical Seminar

2020 WAA On-lineCoaching and Techinical Seminar