You are here

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเสร็จลุล่วงไปด้วยดี

กาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

กาประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562