You are here

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-19

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-19 จัดโดย คณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิภาวดี บอลรูม ABC โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

  • กล่าวเปิดการสัมมนา โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา 
  • ปาฐกถาพิเศษ โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา
  • นอกจากนี้มีบู้ทแสดงนิทรรศการของสมาคมและร้านค้า เช่น กีฬาเพาะกาย เจ้ตสกี จักรยาน ขายกาแฟ เครื่องดื่มพญานาค ฯลฯ

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-19

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-19

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-19

การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ทิศทางการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมกีฬาไทย จากสถานการณ์โควิด-19