You are here

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสมาคมกีฬาฯ โดย FONSA

ข่าว สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ หรือ ฟอนซ่า วันที่ 29 ก.ค.2563 
 
 สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ หรือ ฟอนซ่า FONSA หารือ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ บูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยเสนอขอให้กองทุนฯเพิ่มบุคคลากร หรือ เจ้าหน้าที่ ของกองทุนฯ ให้มากขึ้น เพื่อช่วยขับเคลื่อนและช่วยเหลือสมาคมกีฬา ในเรื่องของการดำเนินงานตามแผนงบประมาณโครงการต่างๆให้เกิดความคล่องตัวมากกว่าเดิม พร้อมกันนี้ ฟอนซ่า ยังหารือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการดำเนินการของสหพันธ์กีฬานานาชาติ ที่มาตั้งสำนักงานในไทย และแนวทางการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม ด้วย 

 “เสธ.ยอด” พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานสหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ หรือ ฟอนซ่า เป็นประธานการประชุมฟอนซ่า โดย ฟอนซ่า ได้จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ที่บรรจุอยู่ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และเชิญ น.ส.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ มาร่วมหารือในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสมาคมกีฬาฯ ที่ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก เมื่อวันที่ 29 ก.ค.ที่ผ่านมา 
 ในที่ประชุม ได้มีการอภิปรายอย่างหลากหลายในหลายหัวข้อ ทั้งเรื่องของการขอปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย และเกิดความคล่องตัว รูปแบบการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการบูรณาการการทำงานกับกกท. ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ จะเร่งดำเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่าง กองทุนฯ และสมาคมกีฬาฯ, บูรณาการการทำงานระหว่าง สมาคมกีฬาฯ กองทุนฯ และ กกท. โดยกำหนดกรอบการทำงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 ให้สมาคมกีฬาฯปรับปรุงแผนการดำเนินการและนำเสนอขึ้นมาใหม่ให้เป็นปัจจุบัน, เสนอขอให้เพิ่มบุคลากร หรือเจ้าหน้าที่ ของกองทุนฯ ให้มากขึ้น เพื่อทำงานช่วยเหลือ สมาคมกีฬาฯ ให้เกิดความคล่องตัวมากกว่าเดิม และเสนอให้ แก้ปัญหาการดำเนินการของสหพันธ์กีฬานานาชาติ ที่มาตั้งสำนักงานในประเทศไทย โดยวางแผนสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม

FONSA

FONSA

FONSA

FONSA

FONSA

FONSA

FONSA

FONSA