You are here

Russian Training Camp

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม พ.ศ. 2563 นักกีฬายิงธนูจากประเทศรัสเซีย มาขอฝึกเพื่อเตรียมตัวแข่งขัน 2020 Asia Cup, Stage I in Bangkok during 8-15 March 2020.

Russian Training Camp