You are here

Taiwan Archery Training Camp

ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 มี Taiwan Archery Training Camp โดยมีนักกีฬาเยาวชนจากประเทศไต้หวันเข้าร่วมการฝึก ทั้งหมด 23 คน จาก 2 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น นักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 13 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน การฝึกสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Taiwan Archery Training Camp

Taiwan Archery Training Camp

Taiwan Archery Training Camp

Taiwan Archery Training Camp

Taiwan Archery Training Camp