You are here

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับชาติ Level 2

การอบรม การพัฒนาบุคลากรทางด้าน ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับชาติ Level 2 ระหว่างวันที่ 3-9 มีนาคม 2563 ณ สนามยิงธนูอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับชาติ Level 2

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับชาติ Level 2

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับชาติ Level 2

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับชาติ Level 2

อบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬายิงธนู ระดับชาติ Level 2